ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล สวนเขื่อน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 5 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25632,4505,19619,7606,653--------34,059
2562-------13320,71632,67044,74118,421116,681
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   150,740
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี